You Are Here: Home » Informatii utile » Acte necesare pentru certificat de urbanism pentru dare in folosinta (legalizare)

Acte necesare pentru certificat de urbanism pentru dare in folosinta (legalizare) Iaşi

Acte necesare pentru certificat de urbanism pentru dare in folosinta (legalizare)

Acte necesare pentru certificat de urbanism pentru dare in folosinta (legalizare), 9.5 out of 10 based on 2 ratings

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)

Pentru construcții executate după anul 1958 până la apariția Legii 50/1991

1. cerere tip pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare în folosință definitivă a construcției completată integral;
2. dovada asupra proprietății terenului (extras CF. – eliberat în ultimele 6 luni și schița CF. în original);
3. proiect releveu la nivel de autorizație de construire în 2 exemplare (plan de situație pe ridicare topo vizat de OCPI Iași, planul tuturor nivelelor, secțiuni, fațade);
4. expertiză tehnică, în 2 exemplare, asupra construcției conform Legii calității nr. 10/1995;
5. expertiza valorică, în 2 exemplare, cu valoarea actualizată a construcției întocmită de Corpul Experților Tehnici din România;
6. declarație pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanței judecătorești conform art. 6 alin. 8 din Legea 453/2001;
7. dovada achitării taxei legale a certificatului de urbanism de dare în folosință (chitanță de la casieria Primăriei Iași);
8. contractele de la furnizorii de utilități care asigură funcționalitatea construcției (alimentare apă, canal, energie electrică, energie termică, telecomunicații);
9.acord notarial al proprietarilor imobilelor învecinate în cazul amplasării construcțiilor pe hotar, cât și în cazul în care distanța față de limita de proprietate nu permite executarea lucrărilor de finisaj fără afectarea proprietății învecinate.

Adeverințe de intabulare a construcțiilor realizate înainte de anul 1958

1. dovadă asupra proprietății terenului (extras de Carte Funciară) eliberată în ultimele 6 luni și schița C.F.;
2. planul de situație și planul tuturor nivelurilor construcțiilor existențe;
3. adeverință din partea Primăriei Iași, Serviciul Secretariat Arhiva, prin care se atestă anul de înregistrare în evidențele fiscale a construcției sau alte acte care pot face dovada datei de executare a construcției;
4. dovada achitării taxei pentru obținerea adeverinței.

Înregistrarea în evidențele fiscale a unei clădiri

1. Declarația de impunere privind stabilirea impozitului pe clădire;
2.Actul de dobândire a clădirii – copie (în funcție de modul de dobândire):

- contract de vânzare-cumpărare;
- act de donație;
- certificat de moștenitor;
- hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;

3. Schița casei cu dimensiuni exterioare pentru a se putea determina suprafața construită a locuinței, a anexei, a pivniței etc.;

4. Actul de identitate al proprietarului.

Înregistrarea în evidențele fiscale a unui teren

1. Declarația de impunere privind stabilirea impozitului pe teren;
2. Actul de dobândire a terenului – copie (în funcție de modul de dobândire):
- contract de vânzare-cumpărare; act de donație;
- certificat de moştenitor;
- hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;
- ordinul prefectului privind atribuirea terenului în proprietate.

Înregistrarea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport

1. Declarația pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport;
2. Cartea de identitate a autovehiculului – în copie;
3.Act de dobândire a mijlocului de transport (în funcție de modul de dobândire):

- contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată;
- contract de schimb (copie);
- factura fiscală* ( în cazul în care mijlocul de transport este dobândit de la o persoană juridică (copie);
- actul notarial (de donație, certificat de moștenitor, etc.) (copie);
- hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau orice alt document similar (copie).

Factura fiscală trebuie să cuprindă datele de identificare ale mijlocului de transport: marca și tipul mijlocului de transport; seria de motor; numărul de identificare (seria de sașiu); capacitatea cilindrică.

În situațiile în care contribuabilii, persoane fizice, dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobândirii se consideră data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauza (chitanța vamală sau declarația vamală).

Leave a Comment

© 2012-2014 Some rights reserved

Scroll to top